บริการเงินกู้

เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ

เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2567   เวลา เวลา 09:16 น.  [ ดูแล้ว : 483 ]

 เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 

 

1. คุณสมบัติ

- เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 37 เดือน มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้

   กู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาท

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 48 งวด 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี

5.หลักเกณฑ์อื่นๆ

               - กรณีผู้กู้ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ แต่มีภาระค้ำประกันลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา

                 หรือยังไม่เปลี่ยนผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิไม่ให้กู้โครงการนี้

 

ดูเอกสาร pdf

ข่าวล่าสุด