บริการเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 10:47 น.  [ ดูแล้ว : 548 ]

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(SX)

           

เงื่อนไขการรับฝาก

                            - สมาชิกยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ ที่สำนักงานสหกรณ์

                            - เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกิน 2 บัญชี ต่อสมาชิก 1 คน

                            - เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                            - สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากถือไว้

                เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

                            -  ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี)

                            -  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

                            -  ถอนปิดบัญชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันปิดบัญชี

   -  นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน  30 กันยายน และ 31 ธันวาคม                                                                                                                                                                 เงื่อนไขการถอนเงิน

                            - ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง ถ้าถอนเกินหนึ่งครั้งในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

                            - ถอนไม่เกิน  200,000 บาท   ค่าธรรมเนียม   100  บาท

                            - ถอนเกิน       200,000 บาท   ค่าธรรมเนียม   500  บาท

                            - ถอนเกิน 200,000 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ที่จะถอน พร้อมส่งใบถอนเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันข่าวล่าสุด