บริการเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน

เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 13:11 น.  [ ดูแล้ว : 584 ]

 เงินกู้ฉุกเฉิน 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 36 เดือน ให้กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 37 เดือนขึ้นไป กู้ในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 งวด

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้ต้องมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินที่ขอกู้

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.40 ต่อปี

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด