บริการเงินกู้

เงินกู้สามัญสุขใจ

เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 13:48 น.  [ ดูแล้ว : 782 ]

 เงินกู้สามัญสุขใจ 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

เป็นผู้ที่ไม่มีภาระหนี้เงินกู้  หรือภาระค้ำประกันอยู่กับสหกรณ์    วันที่ยื่นขอกู้

 

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 84 งวด 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้

              - เงินค่าหุ้น 90%  

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด