บริการเงินกู้

เงินกู้สามัญ

เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 12:42 น.  [ ดูแล้ว : 344 ]

 เงินกู้สามัญ 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 36 เดือน ให้กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้น 

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 37 เดือนขึ้นไป มีหุ้นสะสมขั้นต่ำ 12,000 บาท กู้ได้ตามสิทธิที่ถือหุ้น ณ วันที่ขอกู้

  แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 96 งวด 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้

              - เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกัน 100%

              - บุคคลค้ำประกัน (ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 4 เดือน) 

              - อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด