สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

เผยแพร่ : 19 มี.ค. 2564   เวลา เวลา 16:52 น.  [ ดูแล้ว : 337 ]

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนคารทหารไทย จำกัด

              สหกรณ์  เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยการดำเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินอื่น

ลักษณะ

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันการเงิน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เพื่อธุรกิจการค้าและหากำไรให้ได้มากที่สุด

2. ลักษณะการรวม

รวมคนมากกว่ารวมทุน

รวมทุนมากกว่ารวมคน

3. หุ้นและมูลค่าหุ้น

ราคาหุ้นคงที่และไม่จำกัดจำนวนหุ้น เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสถือหุ้น

ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามฐานะของกิจการจำนวนหุ้นมีจำกัด

4. การควบคุม

ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 1 คน 1 เสียงมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนกันไม่ได้

ควบคุมโดยอาศัยจำนวนหุ้นที่ถือ มอบฉันทะให้ออกเสียงแทนกันได้

5. การจัดสรรผลประโยชน์

แบ่งตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกทำการกับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสำคัญ

แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ถือเป็นสำคัญ

 

          

 

 

 

 

 

 

 

            

            สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด ชื่อย่อ ส.พท. สำนักงานตั้งอยู่ 3000 อาคารธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ชั้น P2  อาคารเอ สำนักงานใหญ่  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้จดทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.97/2523  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์การส่งเสริมการออมการให้สินเชื่อ การจัดสรรกำไร การให้สวัสดิการ และการแบ่งปันให้สังคม

 สมาชิก

 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ประกอบด้วย

          1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์และความสำคัญของสหกรณ์

          2.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

          3.  เป็นพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ ส.พท.

          4.  เป็นผู้มีนิสัย และมีความประพฤติที่ดี

          5.   มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 หุ้น

             ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  สามารถเป็นได้โดยการถือหุ้นในสหกรณ์  ทั้งนี้สหกรณ์สามารถออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าที่สหกรณ์กำหนด โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ทุกเดือน

          จำนวนหุ้นขั้นต่ำ-ขั้นสูงสุดของสมาชิก กำหนด ดังนี้ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

 

อัตราการถือหุ้นต่อเดือน

จำนวนหุ้น

จำนวนเงิน

ขั้นต่ำ(ไม่ต่ำกว่า)

50  หุ้น

500  บาท

ขั้นสูง(ไม่เกิน)

1,000 หุ้น

10,000 บาท

 

*       สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุ้นรายเดือนได้เพียงไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

*       สหกรณ์ออมทรัพย์จะคิดเงินปันผลให้เป็นรายวัน

*       สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้

*       สมาชิกจะถอนหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

*       สมาชิกที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องคงหุ้นของตนไว้จนถึงสิ้นปีบัญชี  จึงจะได้รับเงินปันผลสำหรับปีนั้น  แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชี  จะไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1.    เงินปันผล   สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  จะจ่ายเงินปันผลตามการถือหุ้นของสมาชิกทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด(ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดให้เป็นรายวัน ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

2.    เงินเฉลี่ยคืน  สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์  เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อัตราเฉลี่ยคืนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกปี สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

3.       ดอกเบี้ยเงินฝาก  สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ค่อนข้างสูงหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป  และยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย

 

4.       ดอกเบี้ยเงินกู้  สหกรณ์ออมทรัพย์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่า หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น

 

5.    สวัสดิการต่าง ๆ  สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  และส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น

 สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ

             ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมของสมาชิก โดยในอนาคตสหกรณ์อาจจะจัดให้มีสวัสดิการขึ้นอีกตามปริมาณธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้น

สวัสดิการสงเคราะห์

              อายุสมาชิก          1 ปี                จำนวนเงินที่ได้รับ               5,000  บาท

              อายุสมาชิก          2 ปี                จำนวนเงินที่ได้รับ            10,000  บาท

              อายุสมาชิก          3 ปี                จำนวนเงินที่ได้รับ            20,000  บาท

              อายุสมาชิก          5 ปี                จำนวนเงินที่ได้รับ            40,000  บาท

              อายุสมาชิก        10 ปี                จำนวนเงินที่ได้รับ            60,000  บาท

              อายุสมาชิก        15 ปี                จำนวนเงินที่ได้รับ            80,000  บาท

              อายุสมาชิก        20 ปี                จำนวนเงินที่ได้รับ           100,000  บาทข่าวล่าสุด