สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2563   เวลา เวลา 10:46 น.  [ ดูแล้ว : 754 ]

สหกรณ์ เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ  เพื่อตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  โดยการดำเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินอื่น 
 
      ลักษณะ                      สหกรณ์ออมทรัพย์               สถาบันการเงิน
1. วัตถุประสงค์   เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

 

เพื่อธุรกินการค้าและหากำไรให้ได้มากที่สุด

2. ลักษณะการรวม  รวมคนมากกว่ารวมทุน รวมทุนมากกว่ารวมคน
 3. หุ้นและมูลค่าหุ้น

ราคาหุ้นคงที่และไม่จำกัดจำนวนหุ้นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสถือหุ้น

ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงฐานะตามกิจการจำนวน หุ้นมีจำกัด

4. การควบคุม ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 1 คน 1 เสียง มอบฉันทะให้ออกเสียงแทนกันไม่ได้ ควบคุมโดยอาศัยจำนวนหุ้น ให้ออกเสียงแทนกันได้

5. การจัดสรรผลประโยช์                

แบ่งตามส่วนที่ธุรกิจที่สมาชิกทำการกับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสำคัญ แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ถือเป็นสำคัญ

 

 

         สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด

   

     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด ชื่อย่อ ส.พท.  สำนักงานตั้งอยู่ 3000  อาคารธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)ชั้นP2  อาคารเอ สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนสหกรณ์ที่  กธพ.97/2523  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์การส่งเสริมการออม การให้สินเชื่อ  การจัดสรรกำไร  การให้สวัสดิการ และการแบ่งปันให้สังคม

 

 สมาชิก

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก ประกอบด้วย

       1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์และความสำคัญของสหกรณ์

        2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

                3. เป็นพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ ส.พท.

        4. เป็นผู้มีนิสัย และมีความประพฤติที่ดี

         5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

 

 หุ้น

 

 

 

           ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  สามารถเป็นได้โดยการถือหุ้นในสหกรณ์  ทั้งนี้สหกรณ์สามารถออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าที่สหกรณ์กำหนด โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ทุกเดือน

 

 จำนวนหุ้นขั้นต่ำ - ขั้นสูงสุดของสมาชิกกำหนด ดังนี้ (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

 

อัตราการถือหุ้นต่อเดือน จำนวนหุ้น จำนวนเงิน
ขั้นต่ำ (ไม่ต่ำกว่า) 50 หุ้น 500 บาท
ขั้นสูง (ไม่เกิน) 2,000 หุ้น 20,000 บาท

 

 

*       สมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ไม่ได้

*       สหกรณ์ออมทรัพย์  จะคิดเงินปันผลให้เป็นรายวัน

*       สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้

*       สมาชิกจะถอนหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

*       สมาชิกที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องคงหุ้นของตนไว้จนถึงสิ้นปีบัญชี  จึงจะได้รับเงินปันผลสำหรับปีนั้น  แต่

     ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชีจะไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด

 

 

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

 

1. เงินปันผล

           เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จะจ่ายเงินปันผลตามการถือหุ้นของสมาชิกทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด(ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดให้เป็นรายวัน ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

 

2เงินเฉลี่ยคืน 

           สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์  เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อัตราเฉลี่ยคืนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกปี สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

3. ดอกเบี้ยเงินฝาก

        สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ค่อนข้างสูงหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป  และยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย

 

4ดอกเบี้ยเงินกู้

          สหกรณ์ออมทรัพย์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่า หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น

 

5สวัสดิการต่าง 

       สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  และส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น

 

 

สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ 

 

           - ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมของสมาชิกโดยในอนาคตสหกรณ์อาจจะจัดให้มีสวัสดิการขึ้นอีกตามปริมาณธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้น

 

 

การให้บริการแก่สมาชิก

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

การสมัครสมาชิกมี  2  ประเภท คือ

 

     1.  สมาชิกสามัญ เป็นพนักงานธนาคารทหารไทย ต้องส่งใบสมัครสมาชิก  ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ ภายในไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน สหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้นจากบัญชีเงินเดือนของทุกเดือน ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว สมัครใหม่ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยต้องลาออกครบ 6 เดือน จึงจะสมัครใหม่ได้

  

     2.  สมาชิกสมทบ  เป็นสมาชิกที่ลาออกจากพนักงานธนาคารทหารไทย แล้วสามารถยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องส่งใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  ภายในไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน และสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้นได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทย และธนาคารอื่น ๆ ของสหกรณ์ก่อนวันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ

 

       หมายเหตุ

 

         ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกสามัญครั้งแรก  100  บาท

           ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกครั้งที่ 2           200  บาท

 

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

 

 

อายุสมาชิก จำนวนเงินทีได้รับ
1 ปี 5,000  บาท
2 ปี 10,000  บาท
3 ปี 20,000  บาท
5 ปี 40,000  บาท
10 ปี 60,000 บาท
15 ปี 80,000 บาท
20 ปี 100,000  บาท