บริการเงินกู้

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2567   เวลา เวลา 09:17 น.  [ ดูแล้ว : 863 ]

 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู้ กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 84 งวด 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้

              - เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกัน 100%

              - บุคคลค้ำประกัน (ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 4 เดือน) และมีเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไปกี่คนก็ได้ 

              - อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.85 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด