ประวัติสหกรณ์ฯ

ประวัติสหกรณ์ฯ

เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2563   เวลา เวลา 09:28 น.  [ ดูแล้ว : 608 ]

     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบรรษัท จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแทนกองทุนออมทรัพย์พนักงานบรรษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำริให้มีการยุบเลิกกองทุนออมทรัพย์ เนื่องจากกองทุนออมทรัพย์ดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นโดยมิได้จดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อให้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการกองทุนออมทรัพย์จึงได้หารือและเห็นชอบกับคำดำริของฝ่ายจัดการจึงมีมติให้ยุบเลิกกองทุนออมทรัพย์ และทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2524 พร้อมกันนี้ได้รวบรามสมาชิกเพื่อเข้าชื่อขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 148 คน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,148 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน21,480 บาท และได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อที่ 9 ธันวาคม 2523 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 97/2523 โดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีคณะบุคคลผู้จัดตั้ง ดังนี้

 

 

1.    นายชั้น ครประชุม

2.    นายสันต์ โชติพฤกษ์

3.    นายชูชัย เสรีศักดิ์สกุล

4.    นายพงษ์เทพ ดิษยะศริน

5.    นางสมส่วน วรพนพิพัฒน์

6.    น.ส.ประนอม แสงเดือนฉาย

7.    นายศักดิ์ชัย ชัยประสิทธิกุล

8.    น.ส.อลิสา เสยานนท์

9.    น.ส.เสาวนีย์ เลิศอัศวรัตน์

10    นายกิตติ ก๊กผล

11.    นายวิชา บุญวานิช

 

 

                    หลังจากได้จดทะเบียนแล้ว คณะผู้จัดตั้งก็ได้ดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524  และสิ้นสุดงวดบัญชีตามปีปฏิทิน โดยเริ่มหักค่าหุ้นสมาชิกงวดแรกสิ้นเดือนมกราคม 2524 จำนวน 2,148 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 21,480 บาทข่าวล่าสุด