บริการเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 16:07 น.  [ ดูแล้ว : 266 ]

เงินฝากออมทรัพย์ ( SA )

 

 

เงื่อนไขการรับฝาก

                            - สมาชิกยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.tmbcoop.com

                            -  เปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ไม่เกิน 2 บัญชี ต่อสมาชิก 1 คน

                  -  เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                            -  สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากถือไว้

                เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

                            -  ตามประกาศสหกรณ์ฯ(ประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 อัตรา

                                ร้อยละ 0.25 ต่อปี)

                  -  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

                            -  ถอนปิดบัญชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันปิดบัญชี

                            - นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้วันที่  30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

เงื่อนไขการถอนเงิน

                            -  ฝาก-ถอนได้ตลอดทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ

                            - ถอนเกิน 100,000 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ที่จะถอน พร้อมส่งใบถอนเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันข่าวล่าสุด