ประกาศที่ 12/2566 โครงการเงินกู้สามัญทันใจ เปิดโครงการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ย 5.50% ผ่อนชำระ 36 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ / สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยสมาชิกลงทะเบียนได้ที่ https://www.tmbcoop.com/member/register

 

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่

ไม่มีข้อมูล

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการ

นางประภาพร ธนวิรุฬห์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นาวสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร

กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบัติ ตาดอยู่

กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายเบญจพล จันทร์เจริญ

กรรมการ

นายจงดี พัฒนาสันติชัย

กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ

กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์

กรรมการ

นายวิไน เฟื่องพานิชเจริญ

กรรมการ

นายสัญชัย คงชาตรี

กรรมการ

นายสุวิทย์ ชัยรุ่งปัญญา

กรรมการ

นางวารุณี ไตรสารศรี

กรรมการ

นางสาวสุพัตรา จงใจงาม

+ ดูทั้งหมด

ผู้จัดการ

น.ส.ชุติมา สุขตำแย

รองผู้จัดการ

นางทัศนีย์ แพงบุดดี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายรวิศม์ ศิรคุปต์

เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินลงทุน

น.ส.ปณัสยา จาวิสูตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นายติณณภพ ฆังคะมะโน

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จุฬารัตน์ กุนอก

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมอัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
ออมทรัพย์ 0.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%

เลขบัญชีสหกรณ์

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

จำนวนผู้เข้าชม