โครงการเงินกู้ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ย 6% ผ่อนชำระ 36 เดือน ไม่ตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ตั้งแต่ 1 กันยายน - 29 ธันวาคม 2564  / ขยายระยะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉิน โดยยกเว้นการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2564

 

 

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการ

นายชูชาติ แมนเมธี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเกียรติยศ มีเพียร

กรรมการและเลขานุการ

นายจงดี พัฒนาสันติชัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ

กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า

กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์

กรรมการ

นายกิตติ จิวสืบพงษ์

กรรมการ

นางวีณา หอมศิริ

กรรมการ

นายไสวรินทร์ นาคพงษ

กรรมการ

นายสมบูรณ์ ตั้งบัณฑิตสกุล

กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ

กรรมการ

นางสาวสุพัตรา จงใจงาม

+ ดูทั้งหมด

ผู้จัดการ

น.ส.ชุติมา สุขตำแย

รองผู้จัดการ

นางทัศนีย์ แพงบุดดี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายรวิศม์ ศิรคุปต์

เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินลงทุน

น.ส.ปณัสยา จาวิสูตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นายติณณภพ ฆังคะมะโน

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จุฬารัตน์ กุนอก

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมอัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
ออมทรัพย์ 0.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%

เลขบัญชีสหกรณ์

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม