ประกาศ!!! ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและประเภทเงินกู้สามัญ โดยยกเว้นการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2566 /สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยสมาชิกลงทะเบียนได้ที่ https://www.tmbcoop.com/member/register 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ
อ่านข่าว
ชี้แจง การลงทุนกับบริษัทการบินไทย
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่

ไม่มีข้อมูล

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการ

นางประภาพร ธนวิรุฬห์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายจงดี พัฒนาสันติชัย

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเกียรติยศ มีเพียร

กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเบญจพล จันทร์เจริญ

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางวีณา หอมศิริ

กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์

กรรมการ

นายวิไน เฟื่องพานิชเจริญ

กรรมการ

นายสมบัติ ตาดอยู่

กรรมการ

นายสัญชัย คงชาตรี

กรรมการ

นายสมบูรณ์ ตั้งบัณฑิตสกุล

กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ

กรรมการ

นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ

กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ

+ ดูทั้งหมด

ผู้จัดการ

น.ส.ชุติมา สุขตำแย

รองผู้จัดการ

นางทัศนีย์ แพงบุดดี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายรวิศม์ ศิรคุปต์

เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินลงทุน

น.ส.ปณัสยา จาวิสูตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นายติณณภพ ฆังคะมะโน

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จุฬารัตน์ กุนอก

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมอัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
ออมทรัพย์ 0.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%

เลขบัญชีสหกรณ์

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

จำนวนผู้เข้าชม