กำหนดวงเงินสูงสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อสมาชิก (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อประกาศ) / ขอให้สมาชิกทุกท่าน มารับหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 เพื่อประกอบการสอบบัญชีของสหกรณ์ประจำปี 2563 ได้ที่ทำการสหกรณ์ชั้น P2 / ขยายระยะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉิน โดยยกเว้นการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2564

 

 

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการ

นายชูชาติ แมนเมธี

รองประธานกรรมการ

น.ส.ชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ

รองประธานกรรมการ

นางประดิษฐา จันทร์วัฒรังกูล

กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ

กรรมการและเหรัญญิก

น.ส.ชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร

กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า

กรรมการ

นายนิพนธ์ พิทักษ์วงศ์

กรรมการ

น.ส.วิภานันท์ บุญชะโด

กรรมการ

นายกิตติ จิวสืบพงษ์

กรรมการ

นางวีณา หอมศิริ

กรรมการ

น.ส.ณินญ์ณพิชค์ ชัยสันทนะ

กรรมการ

นายรุ่งเรือง ฐิตยานุวัฒน์

กรรมการ

นายเกียรติยศ มีเพียร

กรรมการ

นายอัฐวุฒิ บัณฑูรนิพิท

+ ดูทั้งหมด

ผู้จัดการ

น.ส.ชุติมา สุขตำแย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายวิศม์ ศิรคุปต์

รองผู้จัดการ

นางทัศนีย์ แพงบุดดี

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จุฬารัตน์ กุนอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นายติณณภพ ฆังคะมะโน

เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินลงทุน

น.ส.ปณัสยา จาวิสูตร

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมอัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
ออมทรัพย์ 0.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%

เลขบัญชีสหกรณ์

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม