❗❗เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเงินกู้ โดยมีผลตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป / เปิดโครงการเงินกู้สามัญฝ่าวิกฤต COVID - 19 เฟส 2 ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 / สหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสามัญโครงการพิเศษ (รายละเอียดสามารถดูได้จากประกาศของสหกรณ์) / สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยสมาชิกลงทะเบียนได้ที่ https://www.tmbcoop.com/member/register / ขยายระยะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉิน โดยยกเว้นการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ
อ่านข่าว
ชี้แจง การลงทุนกับบริษัทการบินไทย
อ่านข่าว
+ ดูทั้งหมด
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม
+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่
453 ทดสอบ2 ADMIN 11 ก.ย. 2563
452 ทดสอบ ADMIN 11 ก.ย. 2563

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการ

นางประภาพร ธนวิรุฬห์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายจงดี พัฒนาสันติชัย

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเกียรติยศ มีเพียร

กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเบญจพล จันทร์เจริญ

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางวีณา หอมศิริ

กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์

กรรมการ

นายวิไน เฟื่องพานิชเจริญ

กรรมการ

นายสมบัติ ตาดอยู่

กรรมการ

นายสัญชัย คงชาตรี

กรรมการ

นายสมบูรณ์ ตั้งบัณฑิตสกุล

กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ

กรรมการ

นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ

กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ

+ ดูทั้งหมด

ผู้จัดการ

น.ส.ชุติมา สุขตำแย

รองผู้จัดการ

นางทัศนีย์ แพงบุดดี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายรวิศม์ ศิรคุปต์

เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินลงทุน

น.ส.ปณัสยา จาวิสูตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นายติณณภพ ฆังคะมะโน

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จุฬารัตน์ กุนอก

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมอัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
ออมทรัพย์ 0.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%

เลขบัญชีสหกรณ์

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม