ประกาศ!!! เปิดโครงการเงินกู้สามัญทันใจ สามัญเพื่อการดำรงชีพ และสามัญแฮปปี้แพลน เฟส 2 ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2567 / สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยสมาชิกลงทะเบียนได้ที่ https://www.tmbcoop.com/member/register

 

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

+ ดูทั้งหมด
ลำดับ เรื่อง โดย วันที่

ไม่มีข้อมูล

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประธานกรรมการ

นางประภาพร ธนวิรุฬห์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสมบัติ ตาดอยู่

กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร

กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ

กรรมการ

นายจงดี พัฒนาสันติชัย

กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ

กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์

กรรมการ

นายวิไน เฟื่องพานิชเจริญ

กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ

กรรมการ

นายสุวิทย์ ชัยรุ่งปัญญา

กรรมการ

นางวารุณี ไตรสารศรี

กรรมการ

นางสาวสุพัตรา จงใจงาม

+ ดูทั้งหมด

ผู้จัดการ

น.ส.ชุติมา สุขตำแย

รองผู้จัดการ

นางทัศนีย์ แพงบุดดี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายรวิศม์ ศิรคุปต์

เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินลงทุน

น.ส.ปณัสยา จาวิสูตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นายติณณภพ ฆังคะมะโน

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จุฬารัตน์ กุนอก

+ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมอัตราเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก อัตราร้อยละต่อปี
ออมทรัพย์ 0.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%

เลขบัญชีสหกรณ์

สวัสดิการสำหรับสมาชิก

จำนวนผู้เข้าชม