บริการเงินกู้

เงินกู้เพื่อการศึกษา

เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 10:43 น.  [ ดูแล้ว : 170 ]

 เงินกู้เพื่อการศึกษา 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ตามสิทธิที่ถือหุ้น ณ วันที่ขอกู้แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

  ( จ่ายเงินตามจริงพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าการศึกษา อายุเอกสารไม่เกิน 6 เดือน )

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 60 งวด 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้

              - เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกัน 100%

              - บุคคลค้ำประกัน (ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 4 เดือน) และมีเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไปกี่คนก็ได้       

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.40 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด