รายชื่อผู้บริหารสหกรณ์ฯ


ประธานกรรมการ

นางประภาพร ธนวิรุฬห์


รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ


รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสมบัติ ตาดอยู่


กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร


กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ


กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า


กรรมการ

นางสาวสุพัตรา จงใจงาม


กรรมการ

นายจงดี พัฒนาสันติชัย


กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ


กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์


กรรมการ

นายวิไน เฟื่องพานิชเจริญ


กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ


กรรมการ

นายสุวิทย์ ชัยรุ่งปัญญา


กรรมการ

นางวารุณี ไตรสารศรี