รายชื่อผู้บริหารสหกรณ์ฯ


ประธานกรรมการ

นางประภาพร ธนวิรุฬห์


รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ


รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นาวสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร


กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบัติ ตาดอยู่


กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายเบญจพล จันทร์เจริญ


กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า


กรรมการ

นางสาวสุพัตรา จงใจงาม


กรรมการ

นายจงดี พัฒนาสันติชัย


กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ


กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์


กรรมการ

นายวิไน เฟื่องพานิชเจริญ


กรรมการ

นายสัญชัย คงชาตรี


กรรมการ

นายสุวิทย์ ชัยรุ่งปัญญา


กรรมการ

นางวารุณี ไตรสารศรี