รายชื่อผู้บริหารสหกรณ์ฯ


ประธานกรรมการ

นายชูชาติ แมนเมธี


รองประธานกรรมการ

น.ส.ชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ


รองประธานกรรมการ

นางประดิษฐา จันทร์วัฒรังกูล


กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ


กรรมการและเหรัญญิก

น.ส.ชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร


กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า


กรรมการ

นายนิพนธ์ พิทักษ์วงศ์


กรรมการ

น.ส.วิภานันท์ บุญชะโด


กรรมการ

นายกิตติ จิวสืบพงษ์


กรรมการ

นางวีณา หอมศิริ


กรรมการ

น.ส.ณินญ์ณพิชค์ ชัยสันทนะ


กรรมการ

นายรุ่งเรือง ฐิตยานุวัฒน์


กรรมการ

นายเกียรติยศ มีเพียร


กรรมการ

นายอัฐวุฒิ บัณฑูรนิพิท