รายชื่อผู้บริหารสหกรณ์ฯ


ประธานกรรมการ

นายชูชาติ แมนเมธี


รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร


รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเกียรติยศ มีเพียร


กรรมการและเลขานุการ

นายจงดี พัฒนาสันติชัย


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ


กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ


กรรมการและเหรัญญิก

นายอัษฎาวุธ โดมศรีฟ้า


กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์


กรรมการ

นายกิตติ จิวสืบพงษ์


กรรมการ

นางวีณา หอมศิริ


กรรมการ

นายไสวรินทร์ นาคพงษ


กรรมการ

นายสมบูรณ์ ตั้งบัณฑิตสกุล


กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ


กรรมการ

นางสาวสุพัตรา จงใจงาม