รายชื่อผู้บริหารสหกรณ์ฯ


ประธานกรรมการ

นางประภาพร ธนวิรุฬห์


รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายจงดี พัฒนาสันติชัย


รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเกียรติยศ มีเพียร


กรรมการและเลขานุการ

นายไสว ตั้งพรสัจจาเลิศ


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเบญจพล จันทร์เจริญ


กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางวีณา หอมศิริ


กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ


กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ มิลินทากาศ


กรรมการ

นายพีระศักดิ์ สิทธิพิทักษ์


กรรมการ

นายวิไน เฟื่องพานิชเจริญ


กรรมการ

นายสมบัติ ตาดอยู่


กรรมการ

นายสัญชัย คงชาตรี


กรรมการ

นายสมบูรณ์ ตั้งบัณฑิตสกุล


กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์ วิไลกิจ


กรรมการ

นางสาวณินญ์ณพัชค์ ชัยสันทนะ