รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ


ผู้จัดการ

น.ส.ชุติมา สุขตำแย


เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายรวิศม์ ศิรคุปต์


รองผู้จัดการ

นางทัศนีย์ แพงบุดดี


เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จุฬารัตน์ กุนอก


เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน

นายติณณภพ ฆังคะมะโน


เจ้าหน้าที่การเงิน/เงินลงทุน

น.ส.ปณัสยา จาวิสูตร