บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษอเนกประสงค์

เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2566   เวลา เวลา 14:24 น.  [ ดูแล้ว : 316 ]

 เงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ 

 

1. คุณสมบัติ

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ต้องมีหุ้นกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 12,000 บาท

   วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 180 งวด ทั้งนี้ไม่เกินอายุเกษียณกับธนาคาร 

3. เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือนและไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

4. หลักประกันเงินกู้

              - เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้อง ชุด

5. อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.85 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวล่าสุด