วิธีคำนวณเงินกู้

วิธีคำนวนเงินกู้ .

เผยแพร่ : 11 พ.ค. 2563   เวลา เวลา 14:35 น.  [ ดูแล้ว : 174 ]


     วิธีการคานวณ ตัวอย่าง กรณีผ่อนเท่ากันทุกเดือนๆ ละ 4,800 บาท 1) ดอกเบี้ยจ่ายต่องวด = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปีx จานวนวันในงวดนั้น จานวนวันใน 1 ปี = 240,000 x 7.25% x 31 (ม.ค. มี31 วัน) 365 = 1,477.80 บาท 2) เงินต้นที่ลดลง = จานวนผ่อนชาระในงวดนั้น - ดอกเบี้ยที่จ่ายในงวดนั้น = 4,800 - 1,477.80 = 3,322.20 บาท