บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก

เผยแพร่ : 17 ก.ย. 2563   เวลา เวลา 10:12 น.  [ ดูแล้ว : 368 ]

สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก 3 ประเภท คือ

11

1. เงินฝากออมทรัพย์ ( SA )

 

 

เงื่อนไขการรับฝาก

                            - สมาชิกยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ตามแบบของสหกรณ์ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.tmbcoop.com

                            -  เปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ไม่เกิน 2 บัญชี ต่อสมาชิก 1 คน

                  -  เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                            -  สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากถือไว้

                เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

                            -  ตามประกาศสหกรณ์ฯ(ประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 อัตรา

                                ร้อยละ 0.25 ต่อปี)

                  -  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

                            -  ถอนปิดบัญชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันปิดบัญชี

                            - นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้วันที่  30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

เงื่อนไขการถอนเงิน

                            -  ฝาก-ถอนได้ตลอดทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ

                            - ถอนเกิน 100,000 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ที่จะถอน พร้อมส่งใบถอนเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 

 

 2  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(SX)

           

เงื่อนไขการรับฝาก

                            - สมาชิกยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ ที่สำนักงานสหกรณ์

                            - เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกิน 2 บัญชี ต่อสมาชิก 1 คน

                            - เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่าจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                            - สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากถือไว้

                เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

                            -  ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี)

                            -  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

                            -  ถอนปิดบัญชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันปิดบัญชี

   -  นำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน  30 กันยายน และ 31 ธันวาคม                                                                                                                                                                 เงื่อนไขการถอนเงิน

                            - ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง ถ้าถอนเกินหนึ่งครั้งในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

                            - ถอนไม่เกิน  200,000 บาท   ค่าธรรมเนียม   100  บาท

                            - ถอนเกิน       200,000 บาท   ค่าธรรมเนียม   500  บาท

                            - ถอนเกิน 100,000 บาทขึ้นไป สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ที่จะถอน พร้อมส่งใบถอนเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 

3  เงินฝากทวีทรัพย์ (ปิดรับฝากชั่วคราว)

            

              เงื่อนไขการรับฝาก

                          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 - 25,000 บาท

                         - หักเงินจากบัญชีเงินเดือน เท่ากันทุกเดือน จนครบ 24 เดือน

             เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

                         - ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2555) ไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี

                         - จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

             เงื่อนไขการถอนเงิน

                        - ถอนได้เมื่อครบกำหนด
                                  << แบบฟอร์มเปิดบัญชี >>
                                  << ใบฝากใบถอนเงิน >>ข่าวล่าสุด