บริการเงินกู้

บริการเงินกู้

เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2563   เวลา เวลา 13:10 น.  [ ดูแล้ว : 655 ]

              ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท ดังนี้ 

                                            เงินกู้ฉุกเฉิน

 

1. วัตถุประสงค์

                     - เพื่อการอันจำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก

2. จำนวนเงินกู้

                        2.1 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 36 เดือน ให้กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

                   2.2 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 37 เดือนขึ้นไป

                   - กู้ในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

3. ระยะเวลาชำระหนี้

                     - ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 12 งวด ทั้งนี้ไม่เกินอายุเกษียณกับธนาคาร

4. เงินได้คงเหลือ

                   - เงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน

      และไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

5. หลักประกันเงินกู้

                   - ต้องมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินที่ขอกู้

6. อัตราดอกเบี้ย

             - ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 กำหนดอัตรา

                ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.40 ต่อปี)

                   - ดอกเบี้ยเงินกู้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ

7. เงื่อนไขอื่นๆ

        1. ผ่อนชำระแล้ว 3 งวด สามารถขอกู้ใหม่ได้ และต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

        2. สมาชิกสมทบสามารถขอกู้เงินกู้ฉุกเฉินได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

 

 

         เงินกู้สามัญ

 

1. วัตถุประสงค์

            - เพื่อการอันจำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก

2. จำนวนเงินกู้

            - อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 36 เดือนให้กู้ได้ 100 % ของทุนเรือนหุ้น

            - อายุการเป็นสมาชิกมากกว่า 37 เดือนขึ้นไป

                             - กู้ได้ตามสิทธิที่ถือหุ้น ณ วันที่ขอกู้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

                               (ดูรายละเอียดแนบท้าย)

3. ระยะเวลาชำระหนี้

     - ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้ไม่เกินอายุเกษียณกับธนาคาร

4. เงินได้คงเหลือ

  - เงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน       

     และไม่น้อยกว่า 6,000 บาท

5. หลักประกันเงินกู้

           - เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกัน 100%

           - บุคคลค้ำประกัน (ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 4 เดือน) (ดูรายละเอียดแนบท้าย)

           - อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

6. อัตราดอกเบี้ย

                   - ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 กำหนด

       อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 ต่อปี)

           - ดอกเบี้ยเงินกู้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ

7. เงื่อนไขอื่นๆ

           1.    มีหุ้นสะสมขั้นต่ำ จำนวน 12,000 บาท

           2.   ห้ามมิให้คู่สมรสของผู้กู้ค้ำประกัน

           3.   สมาชิกหนึ่งคนสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 3 สัญญา

           4.   สมาชิกสมทบสามารถขอกู้เงินกู้สามัญได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

 

                                               

 เงินกู้เพื่อการศึกษา

 

1. วัตถุประสงค์

           - เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ของสมาชิก บุตรและคู่สมรส

2. จำนวนเงินกู้

           - อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

           - กู้ได้ตามสิทธิที่ถือหุ้น ณ วันที่ขอกู้ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

             (ดูรายละเอียดแนบท้าย)

3. ระยะเวลาชำระหนี้

           - ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 60 งวด ทั้งนี้ไม่เกินอายุเกษียณกับธนาคาร

4. เงินได้คงเหลือ

           - เงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน

กว่า 6,000 บาท

5. หลักประกันเงินกู้

           - เงินค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ค้ำประกัน 100%

           - บุคคลค้ำประกัน (ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 4 เดือน) และมีเงินเดือน

30,000 บาท ขึ้นไปกี่คนก็ได้

6. อัตราดอกเบี้ย

           - ตามประกาศสหกรณ์ (ประกาศสหกรณ์ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.40 ต่อปี)

           - ดอกเบี้ยเงินกู้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ

7. เงื่อนไขอื่นๆ

1. ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกัน

       2. สมาชิกสมทบสามารถขอกู้เงินกู้เพื่อการศึกษาได้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นข่าวล่าสุด